Fore (delme) kazıklar Delme teknikleri kullanılmak veya boş bir boru çakılmak suretiyle zeminde oluşturulan bir deliğin içine gereğinde donatı da yerleştirilerek betonla doldurulması yolu ile imal edilen kazıklardır. Kendini tutabilen zeminlerde fazladan bir işleme gerek duymadan fore kazık imal edilir. Kendini tutamayan zeminlerde kuyu çeperlerinin stabilitesini sağlamak amacıyla bentonit ya da muhafaza borusu kullanılır. Betonlama bitince borular çekilir. Ancak yer altı suyunun betonu yıkama tehlikesi olan yerlerde muhafaza borusu içine yerleştirilen daha ince ikinci bir boru dışarı çekilmeden yerinde bırakılır. Diğer taraftan bu önlemin çevre sürtünmesinin önemli ölçüde azalmasına neden olabileceğini gözden kaçırmamak gerekir. 5 Alman şartnamesine göre kullanılan beton en az 350 dozlu ve B225 kalitesinde, su/çimento oranı 0,6 olmalıdır. Bu şartnameye göre bir projede ilk 35 kazıktan kalite kontrolü için altışar adet beton deney küpü alınır. Bunların üçü 7 gün, diğer üçü 28 gün sonra kırılır. Betonun kalitesi, küp dayanımlarının ortalaması üzerinden standart sapması bulunarak saptanır. Fore kazıklar, çakma kazıkların aksine; zeminde yanal bir ötelenme ve buna bağlı olarak komşu zeminde sıkışma yaratmayan kazıklardır. Çok basit olarak tarif etmek gerekirse önce zeminde bir sondaj çukuru açılır, bu çukura donatı yerleştirilir ve alttan başlamak sureti ile çukur betonlanır ve kazık oluşturulur. Bu işlem sırasında kullanılan yöntem ve teknoloji, kazık çapı, uzunluğu, zemin cinsi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Kullanılacak yöntem ve teknolojiyi seçerken en önemli unsur ekonomidir. Bu tür kazıklar yurdumuzda çok yaygın bir uygulama alanı bulmuşlardır. Betonun çukur ağzından dökülmesi sırasında doğrudan doğruya betoniyerden veya kürekle beton dökme yoluna gidilmez. Çünkü, bu takdirde çukur kenarlarına çarpan beton, toprakla karışarak özelliğini kaybeder veya donatıya çarparak ayrışır (segregasyon). Bunu önlemek amacıyla tremi borusu ile beton dökülür. Sülfat konsantrasyonu % 0,5’i geçen zeminlerde, sülfat analizi yapılmalıdır. Sülfat etkisini önlemek için su/çimento oranı düşürülmelidir